[62 video] Tự học ngôn ngữ lập trình Python từ cơ bản đến trí tuệ nhân tạo AI

Bộ video nhằm giúp các bạn học ngôn ngữ lập trình python từ đơn giản nhất đến phức tạp như lập trình game và trí tuệ nhân tạo

Python#00: Phần giới thiệu: Mở thêm playlist 5 PHÚT LẬP TRÌNH MỖI NGÀY PYTHON LANGUAGE
https://youtu.be/tfwf5FXp8iE

Python#01:Cài đặt trình soạn thảo lệnh python
https://youtu.be/lJj5Sf1cm3o

Python#02: Khái niệm biến kiểu dữ liệu và viết chương trình để hiểu hơn
https://youtu.be/bsec103lpLY

Python#03: Mọi bài toán giải quyết được nhờ 03 cấu trúc lệnh và thực hành biểu thức điều kiện
https://youtu.be/F0NDn-h-lmo

Python#04: Cấu trúc lệnh tuần tự và rẽ nhánh
https://youtu.be/_7S0LiGfiYs

Python#05: Phương thức nhập dữ liệu từ bàn phím input() và ví dụ
https://youtu.be/et7NdPHJ93M

Python#06: Luyện tập 01 và cách ép kiểu dữ liệu
https://youtu.be/PEAgWPZsWU8

Python#07: Luyện tập 02 thư viện math toán học và giải phương trình bậc 2
https://youtu.be/QEOUsA5d7X4

Python#08: Phương thức range() và cấu trúc lệnh lặp xác định FOR
https://youtu.be/J1vuNla_pxU

Python#09: Luyện tập 03 và phép chia lấy số dư
https://youtu.be/QGlgsaBYbp0

Python#10: Lệnh lặp không xác định while và lệnh break
https://youtu.be/GE2V5_LQeoM

Python#11: Kiểu dữ liệu danh sách list và viết chương trình nhập dữ liệu danh sách
https://youtu.be/-JOlxJPX588

Python#12: Nhập vào n phần tử số nguyên cho danh sách, in ra số lớn nhất (Luyện tập 04)
https://youtu.be/PTsYKMc1lnM

Python#13: Cài đặt thư viện xử lý ảnh và video OpenCV, tiến tới trí tuệ nhân tạo AI
https://youtu.be/peR46W33mrM

Python#14: Xử lý ảnh lấy cạnh của đối tượng trong ảnh #openCV
https://youtu.be/qK88TlX96SU

Python#15: Kết nối và hiển thị hình ảnh webcam tiền xử lý cho nhận dạng khuôn mặt
https://youtu.be/pCOhWmH-pW0

Python#16: Viết chương trình đánh dấu khuôn mặt trên ảnh opencv
https://youtu.be/l8uSZT_wxso

Python#17: Đọc dữ liệu từ thingspeak về máy tính lưu vào tập tin #microbit #esp8266 #thingspeak
https://youtu.be/PSiPdYwWDFE

Python#18: Đánh dấu khuôn mặt trên camera
https://youtu.be/hiBhlwmavxk

Python#19: Lệnh rẽ nhiều nhánh if elif
https://youtu.be/A5pw7X4-qsc

Python#20: Hướng dẫn sử dụng chương trình con function
https://youtu.be/ixvDmytbLfU

Python#21: Thực hành viết chương trình con function
https://youtu.be/u0eq8zUTy2U

Python#22: Giải thích cách thực hiện chương trình con trên giấy
https://youtu.be/ZkmxKReU6wY

Python#23: Giải thích cách thực hiện chương trình con trên giấy #2
https://youtu.be/2VrS0Qh_1Mc

Python#24: Giải thích cách thực hiện chương trình con trên giấy #3
https://youtu.be/JlD-FRtaUW4

Python#25: Đảo ngược số nguyên n, lời gọi chương trình con
https://youtu.be/j4uz4f4DrXU

Python#26: Nối hai số nguyên, lời gọi chương trình con
https://youtu.be/7ie9nLvEevs

Python#27: Sắp xếp các chữ số trong số nguyên n theo thứ tự tăng dần
https://youtu.be/r1WERCTQPcY

Python#28: Chương trình đệ quy
https://youtu.be/UIxMNW9Nbro

Python#29: Viết chương trình giải bài toán số con thỏ dãy Fibonacci
https://youtu.be/S0-xfcpbzhQ

Python#30: Giải bài toán đệ quy tháp Hà Nội
https://youtu.be/7K1Fu7Zc_j0

Python#31: Hiển thị camera an ninh bằng giao thức rtsp sử dụng thư viện rtsp
https://youtu.be/QTYbdg90S4g

Python #32: Sử dụng thư viện opencv hiển thị camera an ninh bằng giao thức rtsp #opencv #rtsp
https://youtu.be/nho4-ugKwuI

Python #33: Phát video trên youtube sử dụng thư viện #pafy#opencv
https://youtu.be/2M3yS0snNzM

Python#34: Làm việc với mảng sử dụng thư viện NumPy
https://youtu.be/NwzKYJqZn74

Python#35:Làm việc với mảng sử dụng thư viện NumPy (tiếp theo #1)
https://youtu.be/AY-_hjm4Heo

Python#36:Làm việc với mảng sử dụng thư viện NumPy (tiếp theo #2)
https://youtu.be/phJieYIXMWM

Python#37: Làm việc với mảng sử dụng thư viện NumPy (tiếp theo #3)
https://youtu.be/RUnVw13aDKw

Python#38: Giới thiệu về máy học Machine Learning #1
https://youtu.be/cIi8I34GMQI

Python#39: Máy học machine learning #2
https://youtu.be/ACPx0Q9oqmc

Python#40: Phương sai độ lệch chuẩn machine learning #3
https://youtu.be/iEaqtBEoBVU

Python#41: Tập dữ liệu lớn Big Data Set máy học machine learning #4
https://youtu.be/vippWjCiEio

Python#42: Cách vẽ biểu đồ phân tán sử dụng thư viên matplotlib-máy học machine leaning
https://youtu.be/lG75QuJfYSo

Python#43: Cây quyết định- Máy học machine learning #6
https://youtu.be/_3sTpctRyZQ

Python#44: Tạo và đọc dữ liệu đầu vào từ file định dạng csv cho cây quyết định
https://youtu.be/eqqU13pbsjY

Python#45: Lập trình vẽ cây quyết định bằng thư viện sklearn
https://youtu.be/nFAJgA7NAQI

Python#46: Kiểu dữ liệu ngăn xếp stack
https://youtu.be/sz415hZPMfc

Python#47: Biểu thức hậu tố và stack
https://youtu.be/Unu_WyuF-hU

Python #48:Thuật toán chuyển thập phân sang nhị phân sử dụng stack
https://youtu.be/yApn9CcoXtU

Python#49: Thuật toán tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân
https://youtu.be/91tdakkiNlY

Python #50: Thuật toán sắp xếp nổi bọt bubble sort
https://youtu.be/p39kzhW4ZuY

Python #51:Thuật toán sắp xếp chèn insertion sort
https://youtu.be/l8gfWRtwiVk

Python#52: Thuật toán sắp xếp chọn selection sort
https://youtu.be/zz0jPF25Yhc

Python#53:Thuật toán sắp xếp trộn merge sort p1

Python#54:Thuật toán sắp xếp vun đống Heapsort- Vun Gốc
https://youtu.be/Su3q-DQlXQM

Python#55:Thuật toán sắp xếp vun đống Heapsort -phần Vun Cây
https://youtu.be/Wwi7eUTsDXo

Python#56:Thuật toán sắp xếp nhanh quicksort - đệ quy quicksort python
https://youtu.be/7XmC89fT7SA

Python#57:Thuật toán sắp xếp nhanh quicksort - khử đệ quy quicksort python
https://youtu.be/4LNdI5KqppU

Python#58:Viết ứng dụng game sử dụng thư viện pygame-phần giới thiệu mã nguồn game flappybird
https://youtu.be/hWH52EPlI3o

Python#59: Chú mèo lười-Ứng dụng game đầu tay-Sử dụng thư viện pygame
https://youtu.be/sYvvKMUEkeY

Python#60: Làm cho chú mèo bớt lười nhác hơn-Ứng dụng game-Sử dụng thư viện pygame
https://youtu.be/w6FNE6QxyYs

Python#61:Làm cho chú mèo biết nghe lời-Ứng dụng game-Sử dụng thư viện pygame
https://youtu.be/SuuwAk_oEH8

Python#62: Làm cho chú mèo dễ thương hơn-Ứng dụng game-Sử dụng thư viện pygame
https://youtu.be/yEvC5K-VGSQ