GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO VTMS

THƯƠNG HIỆU: VTMS

CÔNG TY: VTMS CO.,LTD

SÁNG LẬP: VÕ THANH MINH

LOGO NHẬN DIỆN:

Ý NGHĨA: VTMS

-V: VOCATION

-T: TECHNOLOGY

-M: MINING

-S: SOLUTIONS

"GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG QUA KHÁM PHÁ TRI THỨC"