Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Các bài toán hay có lời giải (P1) -Tuyển tập Violympic toán lớp 3 năm 2023

Bài 1: Tính chu vi của một hình gồm nhiều hình:

Hướng dẫn: 

Chu vi tứ giác ABCD=Chu vi tứ giác ABED + Chu vi tam giác DEC - DE*2

Vậy CV tứ giác ABCD=56+35-15*2 = 61 (cm)

Đáp án: 61 cm


Bài 2: Cho phép tính như hình dưới đây, biết các chữ cái khác nhau thể hiện các số khác nhau. Hỏi số abcd là số nào?


a


ab

+

abc


abcd


3560


Hướng dẫn: Từ a⇒ b⇒ c⇒ d 

a=3⇒ b có thể nhận giá trị b=1 hoặc b=2

dễ dàng tính được b = 1 không thỏa mãn điều kiện  ⇒b=2

Nhận xét: hàng đơn vị (3+2+c+d)=0⇒ kết quả là 10 ⇒ phải nhớ 1 sang hàng chục. 

Vậy hàng chục có: 3+2+c+1=6   ⇒c=0

Từ c=0, ta có (3+2+0+d)=10      ⇒d=5

Đáp án: abcd là 3205  


Bài 3: Trong tháng 1 của một năm nào đó, có 5 ngày thứ Năm và 4 ngày thứ Sáu. Hỏi ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ mấy? Biết tháng 1 có 31 ngày

  1. Thứ Tư

  2. Thứ Ba

  3. Thứ Năm

  4. Thứ Sáu

Hướng dẫn:  Thực hiện tính ngược từ cuối tháng

Có 5 ngày thứ Năm và 4 ngày thứ Sáu ⇒ Ngày cuối cùng trong tháng là thứ 5 

⇒ Các ngày thứ Năm gồm: 31, 24, 17, 10, 3⇒ Vậy ngày 1 là thứ Ba

Đáp án: Thứ Ba 


Bài 4: Quan sát hình dưới, cho biết quả màu tím bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

 4 Cam + 4 Nho + 4 Lê = 15 + 13 + 12 = 40

Vậy: Cam + Nho + Lê = 40:4 = 10

Thay vào biểu thức ở giữa, ta được: Nho = 13-10=3

Đáp án: 3


Bài 5: Tổng khối lượng thóc ở ba kho là 9135 kg. Biết tổng số lượng thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai là 6043 kg, tổng số lượng thóc ở kho thứ hai và kho thứ ba là 5109 kg. Hỏi lượng thóc ở kho nào là ít nhất?

  1. Kho thứ nhất

  2. Lượng thóc ở ba kho hàng bằng nhau

  3. Kho thứ hai

  4. Kho thứ ba

Hướng dẫn: 

Kho 1 + Kho 2 + Kho 3= 9135

Kho 1 + Kho 2= 6043

Kho 2 + Kho 3= 5109 ⇒ Kho 1 + Kho 2 + Kho 2 + Kho 3 = 9043 + 5109= 11.152

⇒  Kho 2 = 11.152 - 9.135= 2.017; 

Kho 1= 6.043 - 2.017= 4.026; Kho 3= 3.092

Đáp án:  Kho thứ hai