Thông báo 20/5/19: Nhà thông minh SamSung SmartThings cập nhật phiên bản mới

SmartThings Hub 2015 (v2) and 2018 (v3) Firmware Update

Thời gian bắt đầu: vào lúc 17h00, ngày 20/5/2019

Mất tối đa 60 phút cho lần nâng cấp.

Thời gian diễn ra khoảng 3 ngày.

Khu vực ảnh hưởng lần cập nhật này:

-Hub Connectivity - North America

-Hub Connectivity - Europe

-Hub Connectivity - Asia Pacific

Ảnh hưởng nếu có:  gián đoạn điều khiển.