Trình duyệt web sẽ là giao diện để giao tiếp với người dùng cho cả trang web và phần mềm

# Webserver là nơi đặt trang web, thông dịch sang mã html để hiển thị ở trình duyệt
# Công nghệ điện toán đám mây cho phép soạn thảo code, biên/thông dịch và trển khai trên máy dịch vụ. Với một trang web thì không có nhiều khó khăn.

(Coding trên nền tảng điện toán đám mây của cloud9)
# Nếu là một phần mềm sau khi biên dịch thành công trên máy dịch vụ thì nó tương tác với người dùng bằng cách nào.
# Phân phối giao diện ứng dụng qua dịch vụ tương tự như RemoteApp của Micrcosoft đó là một cách
# Xây dựng chuẩn giao diện html cho cả ứng dụng web và phần mềm để dễ dàng phân phối.

# Appserver ra đời  kết hợp với Webserver để tạo thành máy dịch vụ duy nhất. Khi đó dễ dàng phân phối bất kỳ ứng dụng nào qua internet, tiết kiệm được chi phí chuyển mã nguồn từ nền tảng máy tính sang web, cũng như thống nhất được môi trường phân phối giao diện tương tác với người dùng ứng dụng.