~ Tranh cãi: Sẽ cấm giáo viên tương tác với các sinh viên thông qua các trang web mạng xã hội

# Tranh cãi:
Sẽ cấm giáo viên tương tác với các sinh viên thông qua các trang web mạng xã hội

(Ảnh từ nguồn https://www.edmodo.com/)