Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

Nếu bạn bỏ việc sẽ có công ty định giá và trả tiền cho bạn

൹ Bạn làm việc sẽ tạo ra giá trị cho xã hội.

Nếu bạn không làm việc chúng tôi sẽ định giá cho bạn điều đó.

Một máy tính việc sẽ tốn X đồng tiền điện và tạo ra giá trị Y đồng. Có một máy khác không làm việc và không phải chi ra 0 đồng tiền điện, nếu giá trị tạo ra là (Y<X) thì ít nhất chúng tôi cũng định giá được là |X-Y| đồng.

Một ý tưởng tồi phải không các bạn?