Tải bản Microsoft Edge Dev phát triển dựa trên nền tảng Chromium

# Có lẽ giờ đây Microsoft  đã nhìn thấy vấn đề rất khác trước: trình duyệt được xem như cánh cửa đi vào để tiếp cận các dịch vụ khác sinh lờ...

|Chrome, Egde|Nhân viên Microsoft lựa chọn trình duyệt nào khi trình duyệt của họ Egde bị lỗi.

൩. Trong một cuộc giới thiệu của Microsoft về tính năng mới trên nền tảng điện toán Azure và nhân viên của họ đã gặp phải lỗi do trình duyệt...