FB: Tôi dám cá: 80% dân Thừa Thiên Huế không ai biết đến địa danh RÀO TRĂNG 3

 KHE TRĂN HAY RÀO TRĂNG? Tôi dám cá: 80% dân Thừa Thiên Huế không ai biết đến địa danh RÀO TRĂNG 3, nếu không có vụ sạt lỡ chôn vùi công nhâ...