Lối sống: 10 đặc điểm cơ bản của người Việt Nam theo Viện nghiên cứu xã hội học Mỹ

01-Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng. 02- Thông minh, sáng tạo song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy ...

Lối sống: Ngay từ đầu đã cố ý yếu thế, giả bộ hồ đồ, như vậy chẳng phải có thể tránh được việc trèo cao ngã đau sao?

1-Cố ý yếu thế, giả bộ hồ đồ Ngựa có lúc mất móng, người có lúc trượt chân. Cách đối nhân xử thế, lẽ nào có thể không cẩn thận? Ngã nhẹ đau ...